::Next Event::

posted on 20 May 2008 16:56 by wojiaoying

 

 

งานที่จะออกบูทในครั้งต่อไป...

ชื่องาน : Comicon Road (Kokoro) 

 

วันจัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555

 

สถานที่ :  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 และห้องประชุม 2
             อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

 

เวลา : 10.30 - 16.30 น.

 
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://comiconroad.exteen.com/

 
 
 
 


ชื่องาน : Capsule Event # 17

 

วันจัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555

 

สถานที่ :  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 และห้องประชุม 2
             อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

 

เวลา : 10.30 - 16.30 น.

 
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://otakugroup.net
ชื่องาน : Capsule Event # 18

 

วันจัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555

 

สถานที่ :  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 และห้องประชุม 2
             อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

 

เวลา : 10.30 - 16.30 น.

 
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://otakugroup.net

ชื่องาน : Capsule Event # 18+1

 

วันจัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555

 

สถานที่ :  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 และห้องประชุม 2
             อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

 

เวลา : 10.30 - 16.30 น.

 
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://otakugroup.net
ชื่องาน : Capsule Event 

 

วันจัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555

 

สถานที่ :  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 และห้องประชุม 2
             อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

 

เวลา : 10.30 - 16.30 น.

 
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://otakugroup.net
  สามารถสั่งจองสินค้า เพื่อรับ+จ่ายเงินได้ในงานนะคะ ^^

 

                                // แล้วเจอกันค่าาา~!!